Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin Świadczenia Usług serwisu PhoneFix (dalej zwany „Regulamin”) określa
warunki wykonywania usług serwisowych przez PhoneFix Albert Malik, Al. Wiśniowa 36A
pokój 118, 53-137 Wrocław, NIP: 769-216-89-88 (dalej zwaną „PhoneFix”).

I. Postanowienia ogólne

1. PhoneFix świadczy swoje usługi na terenie całej Polski.
2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający firmie PhoneFix
świadczenie usług naprawy oraz regeneracji urządzeń elektronicznych takich jak
telefony komórkowe, tablety itp.
3. W zakresie zawarcia i wykonywania usługi serwisowej strony uznają za
wiążące oświadczenia woli i ustalenia dokonane z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej oraz systemu zakupu usług PhoneFix.
4. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych przed upływem
10-dniowego terminu od zawarcia umowy, zatem Klientowi nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
5. Złożenie zlecenia oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma
zastosowanie niniejszy Regulamin
6. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur VAT za
wykonane usługi.
7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby
prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.).

II. Podstawowe zasady świadczenia usług serwisowych

1. Korzystanie z usług PhoneFix wymaga dysponowania sprzętem elektronicznym z
dostępem do internetu, posiadającym przeglądarkę internetową www dostępu do
poczty elektronicznej.
2. Serwis podaje na stronie www.phonefix.com.pl listę urządzeń, które
mogą być przedmiotem usługi serwisowej.
3. Podawane na stronie www.phonefix.com.pl przykładowe ceny napraw oraz
podawany Klientowi w trakcie składania zlecenia orientacyjny koszt naprawy są
określone na
podstawie statystyk kosztów napraw dokonywanych wcześniej przez PhoneFix w
ramach innych zleceń o podobnym charakterze usterki, lecz może ona ulec
zmianie o czym klient zostanie wcześniej poinformowany!
4. Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.

III. Zlecenie usługi

1. Zlecenie usługi serwisowej (dalej zwane „Zlecenie”) składane jest wyłącznie za
pośrednictwem systemu dostępnego na stronie www.phonefix.com.pl .Klient
zobowiązany jest do umieszczenia w Zleceniu prawdziwych danych osobowych
oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu mailowego lub
telefonicznego.

IV. Transport

1. Przekazanie sprzętu do głównego serwisu PhoneFix odbywa się wyłącznie za
pomocą firmy kurierskiej, zlecenie (zlecenie odbioru) to jest generowane
automatycznie poprzez system PhoneFix po zakupie poszczególnej usługi lub
towaru przez klienta.
2. Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć uszkodzone urządzenie do
transportu (umieścić go w pudełku oryginalnym lub zastępczym) zaś kurier
powinien umieścić urządzenie klienta w kopercie lub folio-paku firmy
kurierskiej.
3. Wszystkie zlecenia odbioru przesyłek od klientów są realizowane następnego
dnia roboczego od złożenia zlecenia serwisowego.
4. Po wykonaniu naprawy urządzenie jest odsyłane niezwłocznie na adres podany
przez klienta przy zamawianiu usługi za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Wszystkie przesyłki na czas transportu są ubezpieczone do kwoty 5000zł.

V. Diagnoza i wycena usterki

1. Po dotarciu uszkodzonego urządzenia serwis PhoneFix dokonuje diagnozy
uszkodzonego urządzenia i w jej wyniku potwierdza lub określa prawidłowy koszt
usługi serwisowej.
2. W przypadku braku innego postanowienia, diagnoza urządzenia jest
dokonywana wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez Klienta.
3. Diagnoza usterki jest darmowa i klient nie ponosi opłaty za diagnozę urządzenia.

VI. Naprawa

1. PhoneFix dokonuje naprawy urządzenia z zastosowaniem oryginalnych części
lub w przypadku ich niedostępności, ich wysokiej jakości zamienników.
2. Serwis PhoneFix wykonuje usługę serwisową na najwyższym poziomie, z
zachowaniem obowiązujących norm i standardów w zakresie technologii,
wykorzystywanych narzędzi i metod, a także wymaganych kompetencji
zawodowych swoich pracowników.
3. W wypadku, gdy w trakcie naprawy okaże się, że jej dokonanie wymaga
naprawienia również innej, nie wskazanej przez Klienta usterki, która skutkuje
wzrostem kosztu usługi serwisowej ponad kwotę zaakceptowaną przez Klienta,
serwis PhoneFix zwróci się do niego o akceptację tego kosztu.
4. Jeżeli Klient nie zaakceptuje kosztu, bądź nie wyrazi zgody na naprawę
dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w
zamówieniu, uważa się, że Klient rezygnuje z dokonania naprawy. W takiej sytuacji
urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych
kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowań.
5. Serwis PhoneFix nie wydaje uszkodzonych części z wykonanych napraw.

VII. Koszty usługi

1. Na całkowity koszt zlecenia składają się:

1. Koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych,
2. Zryczałtowane koszty przesyłek kurierskich oraz opakowań,
Informacje o przesyłkach
3. Koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych,
4. Ewentualny koszt dodatkowy związany z wybranym przez Klienta
sposobem realizacji płatności za usługę lub towary.

2. Koszt usługi serwisowej określany jest w wyniku diagnozy urządzenia, zaś
pozostałe koszty podawane są Klientowi w trakcie składania Zlecenia.
3. Złożenie Zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta zryczałtowanych
kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowań, kosztu zamówionych usług
dodatkowych oraz ewentualnego kosztu dodatkowego związanego z wybranym
przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub usługi transportu
urządzenia.
4. Zlecając usługę serwisową klient określa maksymalny koszt usługi . Oznacza to, że
serwis PhoneFix nie ma obowiązku uzyskania od Klienta odrębnej akceptacji dla
kosztu naprawy niższego lub równego określonemu limitowi.
5. W sytuacji kiedy koszt usługi serwisowej przekracza limit określony przez Klienta,
serwis PhoneFix zobowiązuje się do kontaktu z Klientem celem uzyskania
akceptacji kosztów usługi serwisowej.
6. Naprawa nie jest dokonywana, jeśli Klient nie zaakceptuje jej kosztu. W takiej
sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uregulowaniu przez niego
wszelkich kwestii finansowych .

VIII. Płatność

1. Serwis PhoneFix akceptuje następujące metody płatności:

1. Płatność przelewem na konto PhoneFix
2. Płatność za pobraniem,

2. Składając Zlecenie Klient wybiera metodę płatności.
3. Wybrana metoda płatności może się wiązać z koniecznością poniesienia przez
Klienta dodatkowego kosztu. O wysokości tego kosztu Klient jest informowany
przed złożeniem Zlecenia w systemie PhoneFix.
4. Serwis PhoneFix po zrealizowaniu zlecenia wystawia Klientowi paragon lub
fakturę VAT za wykonane usługi.

IX. Czas realizacji usługi

1. PhoneFix deklaruje wykonanie usługi w czasie nie dłuższym niż ustalony
indywidualnie do każdego zlecenia serwisowego, mierzonym od dnia wprowadzenia
uszkodzonego urządzenia do systemu serwisowego PhoneFix o czym zostanie
Klient poinformowany drogą elektroniczna lub SMS.
2. Czas wykonania usługi ulega wydłużeniu o:

1. Czas oczekiwania na akceptację przez Klienta kosztu naprawy,
2. Czas oczekiwania na dokonanie przez Klienta zapłaty za usługę.

3. W szczególnych przypadkach (bardzo złożone uszkodzenia, urządzenia rzadko
występujące w obrocie na rynku polskim, brak dostępności części w obrocie na
rynku polskim) serwis PhoneFix poinformuje Klienta o możliwym czasie realizacji
zlecenia .

X. Wyłączenia odpowiedzialności

1. Serwis PhoneFix w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę
danych i programów danych przechowywanych w naprawianym urządzeniu.
2. Serwis PhoneFix nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie
powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania Klienta, jeżeli opakowanie
to nie spełnia wszystkich poniższych wymagań:

1. Zapewnia sztywność przesyłki,
2. Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
3. Uniemożliwia przesuwanie się urządzenia w opakowaniu,
4. Uniemożliwia samoczynne otwarcie przesyłki a uszkodzenie jest
skutkiem niespełnienia tych wymagań.

3. Serwis PhoneFix nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do
naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia
te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została PhoneFix
zlecona.

XI. Gwarancja

1. Serwis PhoneFix (Gwarant) udziela 3 miesięcznej gwarancji na swoje usługi lub
towary.
2. Gwarancja obejmuje jedynie zakres naprawionych lub wymienionych części
użytych do naprawy poszczególnego urządzenia.
3. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu towaru lub wykonanej usługi
(rachunek, faktura VAT) wydany przez Gwaranta oraz załączyć wskazany dokument
w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Serwis
PhoneFix.
4. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie
umowy kupna-sprzedaży oraz usług wykonywanych na podstawie umów o dzieło,
zawieranych pomiędzy serwisem PhoneFix, a klientami.
5. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
6. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
a. po upływie okresu Gwarancji;
b. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania,
ingerencji zakupionego towaru lub wykonanej usługi, wymiany towaru lub
którejkolwiek z jego części przez klienta lub podmiot inny niż serwis
PhoneFix.
7. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z
następujących zdarzeń mających miejsce w okresie udzielania gwarancji:

a. uszkodzeń spowodowanych zalaniem urządzenia cieczą lub wilgocią;
b. uszkodzeń mechanicznych;
c. uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad
eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego;
d. uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika lub stosowania
nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych;
e. uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami
zewnętrznymi takimi jak: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub
teletechnicznej, uderzenie pioruna;
f. uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak :
nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie, wirusy komputerowe,
programy śledzące;
g. uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia takich jak: wadliwe
sterowniki, oprogramowanie z wirusem, oprogramowanie uszkadzające
urządzenie;
h. uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy lub modyfikacji urządzenia,
podejmowanej przez nieuprawnione osoby lub firmy;
i. w przypadku nie podania kodu blokady, w celu przetestowania urządzenia
po naprawie, gwarancja nie zostaje udzielona;
j. w przypadku stwierdzenia ingerencji cieczy w urządzeniu na usługi nie
udzielamy gwarancji.

8. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej
następuje z chwilą otrzymania przez serwis PhoneFix oświadczenia Klienta o
zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru.
9. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie
nastąpiła z winy klienta.
10. Serwis PhoneFix rozpatruje reklamacje zgodnie z procedurą reklamacyjną
(najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia).
11. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:

a. klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt serwisu PhoneFix za
pośrednictwem firmy spedycyjnej wykorzystywanej na ten cel przez
Gwaranta, w sposób zgodny z procedurą przewidzianą dla reklamacji,
b. osobiste dostarczenie przez klienta przedmiotu związanego z reklamacją do
Gwaranta znajdującej się przy Al. Wiśniowej 36A pokój 118, 53-137
Wrocław.

12. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku.
Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient.
13. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas
trwania procedury reklamacyjnej.
14. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji na podstawie gwarancji i
oględzin wadliwego towaru lub jego części, Gwarant stwierdzi, iż naruszono warunki
udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane
w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Gwarant poinformuje o tym Klienta.

a. Klient podejmuje decyzję o:

i. podjęciu naprawy odpłatnej,
ii. odesłaniu mu urządzenia w stanie, jakim został dostarczony do
serwisu zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko.
iii. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem
sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XII. Reklamacja

1. Serwis PhoneFix realizuje uprawnienia Klienta wynikające z udzielonej gwarancji i
jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną
lub prawną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności
zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

a. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o
rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest
wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale
dostarczonym przez zamawiającego.
b. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o
gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta, na przykład, poprzez przesłanie
formularza reklamacji dostępnego dla Klienta na stronie www.phonefix.com.pl lub
zwrócenie się o przesłanie formularza poprzez email na
serwis.phonefix@gmail.com oraz odesłanie go wraz z towarem na adres: Al.
Wiśniowa 36A pokój 118, 53-137 Wrocław
3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową
Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.
5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta
lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie
dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez
Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Al. Wiśniową
36A pokój 118, 53-137 Wrocław.
6. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w Rozdziale XII pkt. 5 Regulaminu
nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji
Klienta, o którym mowa w pkt. 4 oraz nie narusza prawa Klienta żądania od
Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu
po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art.
561[1] Kodeksu cywilnego.

XIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Rozdziale XIII pkt. 8 Regulaminu. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres: Al. Wiśniowa 36A pokój 118, 53-137 Wrocław;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
serwis.phonefix@gmail.com;

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2
do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie
internetowej www.phonefix.com.pl. Konsument może skorzystać z wzoru
formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od
objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego
osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

i. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub
części
ii. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony
– od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt
od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy
lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić
Produkt na adres: Al. Wiśniowa 36A pokój 118, 53-137 Wrocław.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które
obowiązany jest ponieść konsument:

a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Serwisie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
c. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne
żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po
zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione
do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do
zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne,
podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie
może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań
na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.